Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2016.05.10-Kulturminnetilskudd

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Varteig Historielag får 90.000 kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen:

Nå skal kulturminnene skiltes!

Varteig Historielag har fått tilsagn om 90.000 kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Pengene skal gå til skilting av kulturminner i bygda. De første skiltene skal etter planen komme på plass over sommeren.

Oddveig Nilsen kan med stor glede konstatere at Varteig Historielag har fått 90.000 kroner i støtte til skilting av kulturminner i bygda.
Foto: Karin Kullerud Ek.

(Lagt på nett 10.05.2016.)
– Dette var utrolig gledelig. Vi har jobbet lenge med prosjektet, og med disse midlene vil vi kunne plassere ut nærmere ett hundre informasjonsskilt, sier Oddveig Nilsen, leder i Varteig Historielag.
Prosjektet startet i 2009, da medlemmer i historielaget begynte en omfattende registrering av kulturminner i bygda. Arbeidet kom først i gang i Ovaskogs, og det er også her skiltingen starter. Det vil komme opp informasjonstavler på alt fra husmannsplasser til vaskeplasser. I prosjektet inngår også et eget informasjonshefte som vil ha mer utdypende opplysninger om de forskjellige kulturminnene.

Det er ikke alltid like enkelt for en turgåer å vite hverken navn eller virke når man kommer til en slik stensetting. Dette bildet er fra husmannsplassen Askedalen. Nå skal informasjonsskilt gi svar.
Foto: Øistein Bøe.

Hele bygda
Oddveig Nilsen poengterer at målet for historielaget er å få skiltet kulturminner i hele bygda, men at prosjektet starter Ovaskogs. Årsaken er at arbeidet med selve kulturminneregistreringen i denne delen av bygda ble avsluttet i løpet av tre år, mens det fortsatt jobbes med tilsvarende registrering Neaskogs og Østaskogs.
Det er lagt ned en betydelig dugnadsinnsats med å beskrive, fotografere og koordinatfeste mange hundre kulturminner. Et stort antall beskrivelser ligger ute på nett på et kulturminnekart som er utviklet i regi av Østfold Historielag. Disse registreringene finner du ved å trykke her.
For å lette tilgangen til den lokal informasjonen har webkomiteen i Varteig Historielag utviklet dette kulturminnekartet ytterligere. De lokale nettsidene finner du ved å trykke her.

94 objekter skiltes
Bare Ovaskogs er det foretatt omkring 300 kulturminneregistreringer. Av disse er det nå plukket ut 94 objekter som skal skiltes. Det dreier seg om 51 nedlagte boplasser, husmannsplasser og jordkjellere. I tillegg skal det settes opp 43 skilt ved næringsvirksomheter, forsamlingsplasser, forsvarsanlegg, skoler, møteplasser, fryseri, vaskeplass og huler.
Alt arbeid med beskrivelse og skilting av kulturminnene skjer på dugnad. Utgiftene blir derfor i stor grad begrenset til produksjonen av skiltene. Historielagsleder Oddveig Nilsen sier at man har lagt vekt på å få skilter som både er tiltalende og varige.
Det vil bli benyttet aluminiumsskilt som festes på stålrør. Skiltene skal brennlakkeres og informasjonen preges på en selvklebende folie som blir laminert mot slitasje og UV-stråler.

Skiltingen vil også blant annet omfatte steder hvor det lå bekkekverner. Dette bildet er fra Brennebekken, der det var to kverner.
Foto: Øistein Bøe

Kostbart prosjekt
Oddveig Nilsen medgir at kvalitet koster, men til gjengjeld forventer hun at skiltene vil holde seg i mange, mange år framover.
Varteig Historielag har satt av rundt 40.000 kroner til skiltingen, med en tredel til hver av de gamle skolekretsene. Skiltingen Ovaskogs har et budsjett på drøye 100.000 kroner, slik at man var helt avhengig av tilskudd for å kunne realisere planene.
– Vi søkte Sparebankstiftelsen om 90.000 kroner. Det er det vi trenger for å komme i mål Ovaskogs, og vi er selvsagt veldig takknemlige for at vi har fått innvilget hele det omsøkte beløpet. Vi tar det som et tegn på at Sparebankstiftelsen har sansen for prosjektet vårt, sier Nilsen.
Du kan lese mer om Sparebankstiftelsen ved å trykke her.

Eget informasjonshefte
Skiltene som settes opp vil nødvendigvis måtte inneholde en noe begrenset informasjonsmengde. – Vårt mål er at skiltene skal være opplysende for turgåere og andre som kommer forbi kulturminnene. Så sitter vi med vesentlig mer informasjon om mange av objektene, og derfor ønsker vi å lage et eget hefte som blir et solid supplement til skiltene, forteller Oddveig Nilsen.
Hun tror informasjonsskiltene vil ha stor verdi. – Vårt formål er å vekke og fremme den historiske interessen blant bygdas befolkning. Ikke minst for å nå den yngre generasjon ønsker vi å fokusere på bevaring av kulturminner i nærmiljøet. Den informasjonen som vi samler og deler vil blant annet også bli tilrettelagt for bruk av elever i grunnskolen, forteller Nilsen.

Skilting over sommeren
Utsetting av skiltene i terrenget må utføres på dugnad av medlemmer i historielaget. Skilttekstene til husmannsplasser, tidligere boplasser og nedlagte småbruk er ferdig. Neste skritt blir å innhente formell tillatelse fra grunneierne der skilt ønskes satt ut, og deretter settes produksjonen av skiltene i gang.
Oddveig Nilsen håper at arbeidet med utplassering av skiltene vil starte etter sommerferien. Først vil det skje ved gamle boplasser, og neste skritt blir arbeidet med tekstene til øvrige kulturminner Ovaskogs.
Tekstene til informasjonsheftet er under utarbeidelse.

Øistein Bøe