Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

DVD 2011 - Om fløting og gamle herredsstyrer, 2010 - Varteig anno 1984: Varteig - bygda vår, del 1 og 2, 2009 - Skolefilmen fra 1959 og Varteigfilmen fra 1961

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

2011:

Om fløting og gamle herredsstyrer

Varteig Historielags DVD-prosjekt har så langt ført til tre utgivelser. 2011-DVD’en inneholder blant annet fløtingen ved Furuholmen. I tillegg får man både det første herredsstyremøtet i 1861 og det siste kommunestyremøtet før storkommunen i 1992.

Den tredje DVD'en i Varteig Historielags filmprosjekt viser 1861-skuespillet, det siste kommunestyremøtet i 1991 og fløterfilmen fra tidlig 1980-tall.

Responsen på de historiske DVD-utgivelsene som Varteig Historielag står bak, har vært meget god. Salget av DVD’ene har gjort det økonomisk mulig for laget å fortsette med flere utgivelser.
Første DVD’en kom i 2009, og bød på skolefilmen fra 1959 og kommunefilmen fra 1961. Året etter fulgte historielaget opp med en re-utgivelse av kommunefilmen fra1984.
I 2011 byr utgivelsen på tre temaer. En av bolkene er skuespillet basert på det første herredsstyret etter utskillelsen fra Tune i 1861. Videre det siste kommunestyremøtet før Varteig fra nyåret 1992 ble slått sammen med Tune, Sarpsborg og Skjeberg – og endelig en lensefilm som ble tatt opp mens tømmerfløtingen fortsatt pågikk tidlig på 1980-tallet.

Roens skuespill
Da Varteig feiret sitt 100-årsjubileum som selvstendig kommune i 1961, ble Knut Roen – avisredaktør og forfatter – engasjert til å skrive et historisk skuespill.
Med basis i konkrete saker fra 1861, men med god humor og fengende replikker, skrev Roen sitt skuespill.
Fra oppsetningen i 1961 finnes det knapt fotografier, langt mindre filmopptak. Derimot ble suksessen gjentatt senere, også med TV-opptak gjort i studio i Borg Informasjons tid. Og det er denne studioversjonen som er med på årets DVD.
Steinar Kjuus bekledde rollen som ordfører Christen Furuholmen, mens Egil Nordengen kom i viceordfører John Askersbys skikkelse. Ellers medvirker flere kommunestyrerepresentanter i filmen. Vi nevner Torbjørn Olsen som Iver Svendsen, Ole Rogndalen som Johannes Spydevold, Egil K. Bergby som Jens Kinndalen, Roger Dahlen som Erik Skofteby, Rolf Lunde som Lars Prestegaarden, Ludvig Lunde som Hans Spydevold, Torstein Wågsås som Ole Toreby og Einar Evensen som John Olsen Brusevold.
Filmen blir for øvrig innledet med et intervju med Einar Brusevold om Varteigs historie fra 1861.

Einar Evensen spilte herredsstyremedlem John Olsen Brusevold i 1861-skuespillet. I opptakene fra 1991 er han Varteigs siste ordfører.

Det siste kommunestyret
Er filmen om det første herredsstyremøtet i 1861 basert på et skuespill, er opptakene fra det siste kommunestyremøtet i Varteig autentisk.
Møtet ble holdt 19. desember i 1991, knappe to uker før storkommunen var et faktum og gamle Varteig kommune ble historie.
Einar Evensen ledet møtet som Varteigs siste ordfører, med rådmann Tor Heier ved sin side. Evensen ble jo senere mangeårig rådmann i Sarpsborg kommune.
Det siste møtet i kommunestyret var relativt kortfattet og uten de store debatter. Som et historisk dokument er det imidlertid verdifullt, og derfor har Varteig Historielag ønsket å ta det med i årets DVD-utgave.

Tømmerfløting
Siste bolken i 2011-DVD’en er en film om fløtingen ved Furuholmen. Opptakene er gjort av Thor Øistein Andersen, på oppdrag fra Varteig Historielag. Filmen ble sikret mens lensa fortsatt var i drift i første halvdel av 1980-tallet. Fløtingen i Glomma ble lagt ned i 1985.
Filmen ledsages av kommentarene til Ingemann Glenne, som selv hadde 44 år i lensa.
Fløterfilmen ble vist på Borg Informasjon i 1992, og innledes med et intervju med Ingemann Glenne og daværende leder i historielaget, Solveig Rød.
Det er for øvrig Karin B. Smedbakken som er programleder og intervjuer på lokal-TV både i programmet hvor 1861-skuespillet ble vist og da fløterfilmen fra Varteig ble presentert.
Utsalgsprisen for DVD'ene er for øvrig 160 kroner pluss eventuell porto. Filmene er å få kjøpt på bygdedagen, og ellers ved henvendelse til Solveig Rød, Øistein Bøe eller Wigdis Bergby.
2011-DVD'en er på til sammen omkring en time og ti minutter, fordelt på de tre bolkene.
Pris: 170 kroner.

Fyndige uttalelser
En av sakene som tydelig opptak politikerne i 1861, var forslaget om å bygge jernbane gjennom Varteig. Uenigheten var stor i herredsstyret, og Knut Roen har med sin humor spisset formuleringene.

Egil Nordengen som viceordfører John Askersby:
Om det skulle komme 1000 tog til Varteig, så skal ikke 50 hester få dratt meg inn i ett av dem.
Og samme rollefiguren:
Sånn som den økonomiske situasjonen er her hos oss, så er det helseløs gjerning å bevilge 2000 spesidaler til en jernbane.
Egil K. Bergby som Jens Kinndalen var ikke bedre:
Så vidt jeg vet så gjør det ikke noe annet enn å skremme vettet tå kuer og gamle kjerringer, og skremmer dem langt opp i skauen så vi ikke finner dem igjen om kveldene.

Saken ble utsatt i 1861, men kom opp igjen senere. Tross motstand ble jernbanen bygd. Smaalensbanens østre linje sto ferdig i 1882.

 


2010:

Kommunefilmen fra 1984

Varteig Historielags andre DVD med gammelt filmmateriale viser kommunefilmen som var ferdig i 1984. DVD nummer to ble lagt ut for salg på bygdedagen i 2010.

Den andre DVD'en i Varteig Historielags filmprosjekt viser kommunefilmen som var ferdig i 1984, og som viser opptak fra årene 1978-1983.

2010-utgaven i historielagets DVD-prosjekt bærer tittelen "Varteig anno 1984: Varteig - bygda vår, del 1 og 2".
Første halvdel av filmen tar for seg primærnæringen i bygda, blant annet med interessante glimt fra lensearbeidet og med stor vekt på utviklingen innen jord- og skogbruk i bygda.
Andre halvdelen av filmen fra 1984 presenterer bygdas mangfoldige liv. Her er det lokalhistorisk sett verdifulle glimt fra ulike kulturaktiviteter, fra idrett og foreningsliv. Opptak fra både 17. mai og bygdedagen hører selvsagt med. Videre blir både boligutbygging, skole og helse behørig vektlagt.

Mange kjente fjes

Det var Kjell Roar Iversen som tok opp kommunefilmen fra 1984. Opptakene er gjort i årene fra 1978 til 1983.

Mens første DVD'en fra 1959-1961 i hovedsak viser foreldre- eller besteforeldregenerasjonen, burde det være mange som kan kjenne seg godt igjen i den 25 år yngre kommunefilmen.

Komiteen som jobbet fram filmen i 1984 besto av Einar Brusevold, Ingemann Glenne, Arnfinn Kullerud og Hans Stamsaas. Komiteen ble styrket med Knut Bøe som sto for musikkutvalget, og Øistein Bøe med kommentarene.

Originalopptak

På første DVD'en ble det lagt helt ny lyd. Dels fordi det på skolefilmen aldri hadde vært kommentarer eller andre lydopptak, og dels fordi lydsporet på bygdefilmen var blitt borte.

På andre DVD'en, med kommunefilmen fra 1984, har man imidlertid de opprinnelige lydopptakene, både i kommentar og "live" lyd. Det betyr eksempelvis at man har lydopptak av ærverdige og forlengst nedlagte musikkforeningen Ekko. En kulturskatt alene.

Etter snart 30 år, var nok noe av lyden på 1984-filmen blitt rusten. Gjennom rensing av lydsporet er imidlertid lyden blitt så god at man ønsket å bruke originallyd framfor å legge på ny.

Redigering

Det er filmmakeren selv, Kjell Roar Iversen, som også har digitalisert filmen og dermed gjort den tilgjengelig på DVD-format. Redigering for DVD er gjort av Jann Roger Hovden i Hovden Media.

Førsteopplaget på 1984-filmen er på 200 DVD'er, og utsalgsprisen er 160 kroner pluss eventuell porto. DVD-filmene kan kjøpes hos Solveig Rød, Øistein Bøe eller Wigdis Bergby.

Filmen er på nesten en time - eller 56 minutter og 34 sekunder, for å være helt presis.
Pris: 170 kroner.

 

2009:

Skolefilmen fra 1959 og Varteigfilmen fra 1961 

Første steg i Varteig Historielags filmprosjekt er DVD’en med skolefilmen fra 1959 og Varteigfilmen fra 1961. Denne DVD-utgivelsen var klar senhøstes 2009.

Den første i en serie DVD-utgivelser i regi av Varteig Historielag byr på skolefilmen fra 1959 og Varteigfilmen fra 1961.

Skolefilmen som ble tatt opp i 1959 bærer tittelen ”Fra grendeskoler til sentralskole”. Den inneholder morsomme opptak fra alle de fem undervisningsstedene som fantes i Varteig på den tiden. Det starter på Sikkeland, går videre til skolen på Klemsdal, for så å flytte over til storskolen på Strømnesåsen og småskolen på kommunelokalet. Bare Ovaskogs var det rom for alle sju klassetrinnene under samme tak, på Kokkimskolen.
Det var jo nettopp høsten 1959 at den nye sentralskolen ved Kristianshytta kunne tas i bruk, etter lang behandlingstid og en stor investering. Filmen viser også glimt fra innvielsen av den nye skolen, og fra uteaktivitetene derfra. 

Varteigfilmen

I forbindelse med kommunejubileet i 1961 ble det laget en egen bygdefilm. Den bærer tittelen ”Varteig 1961 – 100 år som egen kommune”, og kommer på samme DVD’en som skolefilmen fra to år tidligere.

Varteig slo virkelig på stortromma for å markere at det i 1961 var 100 år siden atskillelsen fra Tune. Det var arrangementer over flere dager, blant annet med en meget omfattende bygdeutstilling. Blant de praktiske og økonomiske løftene den gang var også å feste aktivitetene i bygda til filmrullen.

Bygdefilmen fra 1961 er et lokalhistorisk dokument. Den er spekket med opptak av vartinger i arbeid og fest. Mange flotte naturopptak, og naturlig noken betydelig sekvens hentet fra aktivitetene i landbruket.

 

Musikk og kommentarer

Skolefilmen som ble tatt opp i 1959 har aldri hatt kommentarer. Varteigfilmen som kom to år senere hadde imidlertid både kommentarer og noe musikk. Dette lå på et eget lydbånd som ble avspilt parallelt med at filmen ble vist.

Med årene har dessverre lydbåndet kommet bort, men til ny-utgivelsen i 2009 er det laget kommentarer til begge filmene og det er også mange lokale sang- og musikkopptak på filmene. Blant annet presenteres flere av Nils Tomtes dikt, hvor det er satt musikk til. Dette alene er jo god lokal kulturhistorie.

Varteig Historielag er ansvarlig utgiver. Kjell Roar Iversen har lagt filmene over til DVD-format, mens det er Jann Roger Hovden i Hovden Media som står for klipp og redigering.

Sang- og musikkopptakene er blant annet av fjerdeklasse ved Varteig skole, Varteig Menighetskor, Torbjørg Nygård og Kjell Sterkerud. Lydopptakene og gitar er ved Martin Kristiansen, manus og regi av Solveig Rød og Øistein Bøe, mens det er Jann R. Hovden som leser kommentarene.
Pris: 170 kroner.