Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Varteig Historielags historie

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Varteig Historielag

I desember 1981 tok kulturstyret i daværende Varteig kommune initiativ til et møte for alle som var interessert i lokalhistorie. Et interimsstyre bestående av Ole Brenne, Kjell Lunde og Solveig Rød skulle forberede dannelsen av et lokallag.

Logoen til Varteig Historielag.

Selve stiftelsen fant sted på kommunelokalet i Varteig 8. februar 1982. Samme kveld ble det innmeldt 30 medlemmer. I dag teller laget rundt 100 medlemmer.

Verktøy og redskap

Allerede tidlig i fasen ble det dannet en arbeidsgruppe som startet med innsamling og registrering av verktøy og redskap. Historielaget har nå flere hundre små og store gjenstander som viser noe av arbeids- og dagliglivet i eldre tider.

En annen gruppe startet med å samle og arkivere gamle dokumenter. Den gikk raskt over til å få ansvaret for kalenderen og Inga-heftet.

En tredje gruppe startet med registrering av stedsnavn.

Mange av medlemmene var interessert i slektsgranskning. Det ble derfor allerede våren 1982 satt i gang kurs i dette emnet. De senere årene har ikke interessen vært så stor, men et par av lagets medlemmer hjelper ofte til når noen søker etter slekt i Varteig.

Fra en av Varteig Historielags mange turer, denne gang til boplasser ved Dypedal 14. mai 1995. Ola Bergby guider, og fra venstre ser vi Kai og Torbjørg Rød, May Sælid Olsen, Ola Bergby, Synnøve Gundersen, Ingeborg Sandaker, Anne Sofie Bergerud og Signe Hagen.

Møter og turer
Varteig Historielag skal ifølge vedtektene ”forsøke å vekke og fremme den historiske interesse”.
Dette er blitt fulgt opp både med regelmessige møter med ulike temaer, og med turer. Opp gjennom årene har vi vandret langs gjengrodde stier flere steder i bygda, og det har også blitt utflukter til fjernere turmål.
Varteig Bygdelag arrangerte Norges første bygdedag i 1917. Det er en arv som forplikter, og Varteig Historielag har i alle år sett på bygdedagsfeiringen som sitt ”hjertebarn”. Det har skjedd gjennom utstillinger, opptog og demonstrasjoner.
Ved siden av historielagets indre liv, har medlemmene også engasjert seg i eksterne oppgaver. Det gjelder eksempelvis restaurering av en kjone på Nordre Bergby, oppussing av bautaen over Oluf Davidsen Ulvetangen, registrering av rodesteiner, minneplate for slippene på Knatterudmosen under andre verdenskrig, og en film om fløtingen i Glomma.

Varteig Meieri

I 1987 ble det opprettet et fond med tanke på et framtidig bygdetun. Allerede to år senere var historielaget så heldig å få eiendommen Varteig Meieri som gave fra Westgaard-familien. Her har en liten kjerne av lagets medlemmer lagt ned en utrolig stor arbeidsinnsats opp gjennom årene.

Stedet består av bolig, den gamle meieribygningen, uthus og grisehus. I 2003 fikk historielaget også overta kjelleren som prestegården hadde ved Meieriet.

Den gamle meieribygningen er gjort om til møtesal/utstillingsrom, kjøkken, arkivrom og et eget rom som er viet Olav Spydevold. I hovedhuset er det permanente temautstillinger, med butikk, skomakerverksted, 50-tallsstue, 30-tallskjøkken, skytterlagsrom og skolestue.

Ny bygdebok

Allerede i 1985 tok historielaget opp med kommunen mulighetene for en ny bygdebok som kunne bli en fortsettelse av Olav Spydevolds ”Varteig – en liten bygds historie”.

Kommunen var positiv til dette, og Martin Dehli ble engasjert som forfatter. Historielaget hadde egen representant i komiteen, og det viste seg at fire av de seks komitémedlemmene faktisk var medlemmer av laget. Dessuten ble det dannet en bildekomité som skulle bistå forfatteren. I tillegg påtok ett av lagets medlemmer, Synnøve Gundersen, seg den store jobben med å registrere alt Varteig-stoff i avisene fra 1856 og fram til våre dager. I tillegg laget hun person- og stedsnavnsregisteret i boka. Da boka var ferdig trykket i 1994, fikk laget jobben med å selge den mot en liten godtgjørelse.

I Spydevolds bok utgjør gårdshistorien fram til 1903 en vesentlig del. I den nye boka er dette emnet ikke med. Varteig Historielag har derfor startet en serie i sitt årstidsskrift ”Inga” der gårdshistorien etter 1900 presenteres.

Gamle bilder og glimt fra lokalhistorien

I 1985 begynte laget å utgi en kalender med gamle Varteig-bilder. Det første året var opplaget 500 eksemplarer, senere er dette blitt økt til ca 700. Kalenderen har etterhvert blitt en etterspurt vare. Når julen nærmer seg, får lagets medlemmer ofte henvendelser fra ”faste” kjøpere. I alle disse årene har en trofast gjeng stilt opp og gått fra dør til dør i bygda med kalenderen. I tillegg selges mange eksemplarer til folk utenfor bygda.

Gjennom Varteig-kalenderen får laget både profilert seg og gjort en jobb for å ivareta den unike historiske kilden som bilder er.

I 1985 begynte arbeidet med å få til et årsskrift. Det var stor enighet om at navnet på dette heftet burde være ”Inga”. Det første nummeret var klart til bygdedagen samme året. Artiklene har opp gjennom årene dreid seg om alt fra idrettsminner, via vei- og andre politiske saker, til barndomsminner. Hele og deler av noen hefter har også vært viet folketellingene fra 1801, 1865, 1875 og 1900, samt avskrift av kirkebøker. Anne Sofie Bergerud har helt siden første nummer vært fast illustratør og har gjennom sine tegninger gitt oss visuelle opplevelser av bygninger og steder som har vært omtalt i teksten.

Høsten 2009 kom også den første i en serie på minst fire DVD'er med gamle filmer fra Varteig.

Tillitsverv og økonomi

Varteig Historielag har, i forhold til befolkningsgrunnlaget, mange medlemmer. Det har likevel ikke alltid vært like lett å få folk til alle verv. Men lagets drift og oppslutning om medlemsmøtene har hele tiden vært god, og det lover godt for kommende år.

Ledere i Varteig Historielag har vært:

1982-1985 Kjell Lunde

1985-1988 Hans Erik Pedersen

1988-1991 Ragnar Johnsen

1991-1994 Solveig Rød

1994-1996 Ingen valgt, men Kjell Lunde fungerte som formann

1996-1999 Kjell Lunde

1999-2003 Solveig Rød

2003-2004 Ingen valgt, men Kjell Andersen fungerte som leder

2004-2006 Solveig Rød

2006-2012 Kjell Lunde

2012-2014 Kari S. Lunde

2014-Solveig Rød

Jubileumsheftet som ble gitt ut til Varteig Historielags 25-årsjubileum i 2007 finner du her.

Jubileumsheftet som ble gitt ut til Varteig Historielags 30-årsjubileum i 2012 finner du her.