JavaScript DHTML menu is only visible when JavaScript is enabled Vedtekter for Varteig Historielag

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Vedtekter for Varteig Historielag

§ 1 FORMÅL

Varteig Historielag vil forsøke å vekke og fremme den historiske interesse blant bygdas befolkning og andre som er interessert i bygda.

§ 2 VIRKSOMHET

Laget vil søke å nå dette mål ved:

a) å avholde møter med lokalhistoriske foredrag

b) å samle opplysninger om tradisjon, skikker og folkeliv i gammel tid, målføre, stedsnavn og folkeminner av alle slag

c) å delta i arbeidet med registrering, bevaring og fredning av kulturminner i bygda

d) å støtte arbeidet med Bygdemuseet

e) å undersøke og registrere kilder til bygdas historie

f) å stimulere og hjelpe slektsgranskere

§ 3 MEDLEMSKAP

Medlem av laget kan enhver bli som støtter lagets formål og retter seg etter dets vedtekter. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 4 STYRET

Laget ledes av et styre på 5 personer (leder pluss 4 styremedlemmer) med 2 vararepresentanter.

Leder velges på årsmøtet for 1 år av gangen. Styremedlemmene velges for 2 år, vararepresentantene for 1 år.

Styret er beslutningsdyktig når 3 personer er til stede.

Styret bør sørge for god arbeidsdeling og deling av ansvarsområder.

Styret nedsetter de komiteer og utvalg det finner nødvendig for å få utført ønskelig arbeid.

Ingen bør sitte som styremedlem i mer enn 6 år sammenhengende.

§ 5 ÅRSMØTET

Laget holder årsmøte innen utgangen av februar hvert år.

Møtet kunngjøres ved annonse i lokalpressen og/eller ved direkte kontakt til medlemmene minst 14 dager før møtet. På årsmøtet skal behandles:

1) Årsberetning og revidert regnskap for det året som har gått

2) På årsmøtet velges leder, nestleder, sekretær og kasserer til nytt styre.

a) Leder velges for 1 år

b) 2 styremedlemmer velges for 2 år

c) 2 vararepresentanter velges for 1 år.

3) Valg av 2 revisorer og en vararevisor, alle tre for 1 år.

4) Valg av valgkomite. Valgkomiteen består av fire medlemmer som velges for 2 år av gangen og slik at to og to medlemmer er på valg hvert år. Leder velges blant de to verv-medlemmene som har vært med lengst.

5) Valg av kjøkkenkomité. Kjøkkenkomiteen består av fire medlemmer som velges for 2 år av gangen og slik at to og to medlemmer er på valg hvert år. Leder velges blant de to verv-medlemmene som har vært med lengst.
Kjøkkenkomiteen har ansvar for tilrigging, servering og loddsalg på våre møter.

6) Valg av 1 representant til Bygdedagskomiteen. Representanten velges for 1 år. Denne skal møte i komiteen sammen med lagets leder.

7) Fastsettelse av kontingent.

8) Andre saker som blir forelagt styret innen utgangen av januar.

§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger det.

§ 7 FORSLAG

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være styret i hende innen en uke før årsmøtet. Forslag til endring av vedtektene skal behandles av styret, som legger det fram for årsmøtet. Endringer vedtas med 2/3 flertall av de frammøtte medlemmene.

§ 8 FORHOLD TIL ANDRE LOKALHISTORISKE ORGANISASJONER

Varteig Historielag vil støtte det arbeid som utføres av Østfold Historielag på fylkesplan og Landslaget for Lokalhistorie (LLH) på landsplan.

§ 9 OPPLØSNING/OPPHØR AV VIRKSOMHETEN

Varteig Historielag opphører hvis to påfølgende årsmøter, hvorav det ene kan være ekstraordinært, beslutter det med 2/3 flertall av de frammøtte. Årsmøtet avgjør i så fall hva som skal skje med lagets eiendeler.

Lagets virksomhet anses som opphørt når laget ikke lenger støttes av minst 5 personer. Ved slikt opphør overtar Sarpsborg kommune v/kulturetaten lagets midler og prøver å starte et nytt lag i bygda. Hvis det ikke lykkes, overføres midlene til et fond for Varteig Bygdetun.

Vedtektene er oppdatert etter årsmøtet 8. februar i 2016.