Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Verneplan for middelalderkirkegården i Varteig

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Verneplan for middelalderkirkegården i Varteig

På sikt vil det bli utarbeidet en verneplan for middelalderkirkegården i Varteig. Kirkeverge Jan Erik Sundby kommer i historielagets møte 23. april for blant annet å snakke om hva denne planen kan komme til å inneholde.

Jan Erik Sundby er kirkeverge i Sarpsborg. Nå kommer han i møte i Varteig Historielag for å fortelle om middelalderkirkegården i Varteig.

Det er flere middelalderkirkegårder i distriktet, men det er bare kirkegårdene i Varteig og Ullerøy som omfattes av en reguleringsplan.
Reguleringsplanen vil bli fulgt opp av en egen fredningsplan, selv om Sundby medgir at det nok er et stykke fram før denne planen er utarbeidet og godkjent.

Rundt kirken
Kirkegården i Varteig kan deles inn i fire sektorer:
- Den nye kirkegården som ble tatt i bruk i 2008.
- Kirkegården øst for kapellet.
- Kirkegårdsfeltet vest for kapellet, fram mot den midtre grusgange
- Middelalderkirkegården ”rundt” kirken.
Fokuset i denne omgang hviler altså på den delen av kirkegården som ligger nærmest kirken. Som middelalderkirkegård er den automatisk fredet, i likhet med alle kulturminner som er eldre enn 1537, men ønsket er i tillegg å få utarbeidet en verneplan.

Det er store muligheter for at det vil bli utarbeidet en bevaringsplan for middelalderkirkegården i Varteig. Den strekker seg fra hovedporten mot vest og fram til sideporten i sør.

Kriterier for vern
En verneplan vil ha som formål å bevare og registrere alle elementer over bakkenivå. En slik plan vil også omfatte gjerder, vegetasjon, veier osv., og planområdet strekker seg fem meter utenfor kirkegårdsmuren.
Kriterier for bevaring av gravminner kan eksempelvis være:
- Høy alder (over 100 år)
- Kunstnerisk og håndverksmessig verdi
- Personalhistorisk verdi (”store” menn og kvinner – eventuelle krigsminnesmerker er automatisk fredet)
- Symboler og gravskrifter
- Det generelle gravmonumentmiljøet rundt gravminnet.
Det er en lang prosess med mange fagmiljøer for å lage en slik verneplan, hvor både kirkegårdskonsulenter, Fylkeskonservatoren og historikere skal kunne uttale seg.

Kirkelig fellesråd
I møtet i Varteig Historielag mandag 23. april vil kirkeverge Jan Erik Sundby også orientere om ansvar og arbeidsoppgaver som tilligger Kirkelig fellesråd.
Det ligger an til et interessant møte, der Sundby også håper på spørsmål og synspunkter fra salen.
Møtet blir på mange måter en del av den dialog som allerede er mellom historielag og kirkeverge.
Østfold Historielag og Fortidsminneforeningens avdeling i Østfold har tatt initiativ angående bevaring av gravminner overfor både stedlige kirkelig fellesråd, kommunene i Østfold og biskopen i Borg. For tre år siden var det et møte mellom kirkevergen i Sarpsborg og representanter for de fire historielagene i kommunen om samme tema, og Sundby sier at det lokale historielaget vil være en av flere samarbeidspartnere i utarbeidelsen av en verneplan.

Et knippe gravmonumenter på middelalderkirkegården i Varteig. Nå kommer det en bevaringsplan for området.