Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

ulturminneregistrering - 450 kulturminner er registrert så langt

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Husmannsplasser Fornminner Annet


Det er ikke mange mjølkebukkene tilbake i Varteig, men denne i Bergbykroken står og vitner om en forgangen tid.

Uten mat og drikke duger som kjent helten ikke. Her er Terje Bergby og Otto Gabestad ved Hesthagan. Kjona ved Bergby, Nordstua er holdt i hevd, takket være både eiers og historielagets dugnadsinnsats.

Mai 2012:
450 kulturminner er registrert så langt

Så langt i prosjektet er omkring 450 kulturminner registrert i Varteig. Fortsatt gjenstår imidlertid mye arbeid. Beskrivelse med bilder og koordinater blir fortløpende gjort tilgjengelig på nettet.

Gamle portstolper i sten er definitivt et kulturminne. Her ser vi Otto Gabestad (t.v.) og Terje Bergby ved en grindstolpe på Nordstu-Bergby. Den er for øvrig blitt skadd i et lynnedslag.

Kulturminneregistreringen har kommet i gang etter initiativ fra Østfold Historielag, og startet i Varteig i februar 2009.
Bygda ble delt etter den gamle kretsinndelingen, og arbeidet kom først i gang Ovaskogs. Her ble arbeidet i marka avsluttet etter tre sesonger, mens registreringen er gjenopptatt etter vinterpausa både Neaskogs og Østaskogs.
I alle tre delene av bygda har registratorene funnet det formålstjenlig å jobbe i grupper. På den måten utfyller man hverandre både i kunnskap og ferdigheter, samtidig som erfaringene viser at turene på skauen også får et betydelig sosialt islett.

En ny registreringssesong
Vinterstid har registreringsarbeidet i stor grad ligget nede, men er gjenopptatt nå på vårparten. Styret i Varteig Historielag hadde 16. april et fellesmøte med registratorene, for øvrig med svært god oppslutning.
Her gjorde man opp status, og delte erfaringer. Ovaskogs har registrert drøyt 300 ulike objekter – fra husmannsplasser til smier og sommerfjøs. Registreringen omfatter også de automatisk fredete kulturminnene, så som gravhauger, stenalderfunn og bygdeborger.
I de to andre kretsene i Varteig kom arbeidet i gang noe senere, men både Østaskogs og Neaskogs er det registrert anslagsvis 70-75 kulturminner i hvert av områdene.

Stedsnavn
Skjemaene for aktuelle objekt-typer er svært omfattende, og på visse områder kan det være aktuelt med en viss prioritering.
Ut over de objekt-typer som er nevnt fra prosjektledelsen i Østfold Historielag, var møtet mellom historielagsstyret og registratorene også opptatt av å sikre både helt lokale stedsnavn samt sagn og historier knyttet til konkrete steder. Dette er også kulturminner som det er viktig å sikre før kunnskapen går tapt.
I forhold til mange andre historielag, har nok registratorene i Varteig kommet solid i gang. Ikke bare med å kontrollere fakta knyttet til fornminnene, men ikke minst gjennom registreringen av relativt sett nyere kulturminner.
Det er ikke satt noen ramme for når arbeidene skal være avsluttet.

Kulturminnene blir fortløpende gjort tilgjengelig på nettet. Du finner dem på http://kulturminnekart.no/ostfold

Flommerker skal også registreres. Her er Otto Gabestad ved et merke fra storflommen i 1860. Kongehaugen på Bergby, Vestigarden er et imponerende skue. Kulturminneregistreringen skal primært ta det menneskeskapte, men informasjonen om Gabestadeka sikres for framtiden.
Otto Gabestad og Terje Bergby klar for innsats på Østtorp. Registratorene må ta seg fram i uveisomt lende. Her for å finne den tidligere Østtorp-mølla. Otto Gabestad og Terje Bergby på en av registreringsøktene, her ved Teppa.
   
   

Mai 2011:
Registreringen har startet Neaskogs

Registreringen av gamle kulturminner er nå i gang også Neaskogs. Her ser vi Kjell Andersen (t.v.) og Kjell Lunde foran stenfjøset på Nordre Lundeberget.

Varteig Historielags registrering av kulturminner pågår nå over hele bygda. Arbeidene har kommet lengst Ovaskogs, men også Østaskogs har arbeidet pågått i lengre tid. Nå er registreringsarbeidene også startet for Neaskogs.

Styret i Varteig Historielag innkalte på vårparten 2011 til et møte med registratorene for å gjøre opp status etter at kulturminneregistreringen ble dratt i gang på ettervinteren/våren 2009.
Arbeidene har kommet lengst Ovaskogs, der det er foretatt registrering med fotografering, beskrivelse og GPS-koordinatfesting av omkring 260 objekter. Der gjenstår kun en håndfull objekter, samt SEFRAK-bygningene som registreringen nå er blitt supplert med.
Østaskogs har man oppdatert seks av nitten objekter fra Askeladden-registeret (fornminnene), og registrert 19 av 82 andre kulturminner. Ola Bergbys registreringer tidlig på 2000-tallet har her vært svært verdifullt grunnlagsmateriale.

Registrering Neaskogs
Registreringsarbeidet Neaskogs har også kommet i gang, med første økta 9. mai. Også her vil registreringen av kulturminner tidligere på 2000-tallet være nyttig materiale, selv om arbeidet nå omfatter vesentlig flere objekttyper og er mer omfattende.
Gruppa Ovaskogs valgte å ha én fast dag i uka til markarbeidet, der hele gruppa på sju-åtte personer jobbet sammen. Denne arbeidsformen vil også Neaskogs velge, og det vil bli drøftet noe tilsvarende i det videre arbeidet for Østaskogs.

Sommerfjøset på Fellestangen ved Lunde var første objektet som ble registrert Neaskogs. Fra venstre ser vi Gunnar Bråthen, Kjell Andersen, Kjell Lunde, Erling Skivdal og Isak Lunde. Isak Lunde har gått ned i jordkjelleren på Nordre Lundeberget. Kjell Lunde er gruppas sekretær, med ansvar også for fotograferingen. Kjell Andersen (t.v.) med GPS og Kjell Lunde med blokk og fotoapparat foran stenfjøset på Nordre Lundeberget.
   
   

Sommeren 2009:
Kulturminner på nettet 

Alt fra steingjerder og iler til helleristninger og gamle gravhauger i Varteig skal nå bli søkbare på nettet. Målet er å gi mest mulig informasjon om de forskjellige kulturminnene, deriblant også omtale, bilder og koordinater slik at GPS’en kan lede deg fram til de ulike forn- og kulturminnene.

Fra kulturminneregistreringen på en tidligere hustuft på Ørka. I godværet må det være tillatt både med en pust i bakken og en hyggelig passiar. Fra venstre Gunnar Bråthen, Erling Skivdal, Gunnar Kullerud, Synnøve Lunde Karlsen og Finn Tomta.
Steinmuren ved Bøkollen er i muntlig tradisjon benevnt som bygdeborg. Her er det (fra venstre) Erling Skivdal, Gunnar Kullerud og Finn Tomta som er i arbeid ved muren.

Kjell Lunde, leder i Varteig Historielag, sier at kulturminneregistreringen har kommet godt i gang i store deler av bygda. Lengst har nok ”Ovaskogs-gjengen” kommet, med omkring 200 objekter GPS-registrert i 2009. Noen timeplan for jobben har man ikke, men mye burde være gjort i løpet av året.

I begynnelsen konsentrerte man seg om jobben ute i marka. De ulike objektene oppsøkes, koordinatfestes, fotograferes og beskrives. Deretter gjøres dette materiellet søkbart på internett. Du finner objektene på http://kulturminnekart.no/ostfold

Sikre historien

Kjell Lunde understreker betydningen av det arbeidet som nå gjøres, for øvrig i nært samarbeid med Østfold Historielag og Sarpsborg kommune.

Kulturminner fra før 1537 er automatisk fredete, og skal allerede være behørig registrert, men koordinater og informasjon om disse fornminnene skal kontrolleres på nytt. Samtidig viser det seg at det er en del fornminner som av ulike årsaker ikke er registrert, og disse vil derfor bli tatt med i det arbeid som nå pågår.

Den største jobben blir likevel å registrere relativt sett nyere kulturminner. Kjell Lunde minner eksempelvis om alle husmannsplassene som var i bygda – trolig nærmere et hundretalls boplasser. Disse hustuftene vil, så langt det er mulig, bli koordinatfestet og historien om dem skal sikres.

Registreringen omfatter imidlertid det meste menneskeskapte av lokal kulturhistorie. Deriblant iler, steingjerder, kullmiler, gamle veier, bekkekverner og møller.

På Varteigs tak – på Bøkollen, som i all tid har vært et flott utsiktspunkt, men som også har historie både med nøytralitetsvakt og som observasjonspunkt for tyskerne under andre verdenskrig. Ved varden står Finn Tomta, Erling Skivdal, Gunnar Kullerud og Karin Ek. På veien mellom Kølahytta og Fjelletjenn ligger to gamle torvstrømoser. Finn Tomta (t.v.) og Gunnar Kullerud konstaterer at det bare er blekkplatene etter taket tilbake fra torvstrøhyttene.

Dobbel effekt
Lederen i Varteig Historielag understreker at kulturminneregistreringen vil ha en dobbel effekt. Det primære er selvsagt å sikre lokalhistorien.
Med kulturminnene søkbare på nettet, og med oppgitte GPS-koordinater, mener imidlertid Kjell Lunde at mange av de registrerte objektene også kan danne utgangspunkt for fine familieturer på skogen.
- Enten du vil oppsøke en gammel husmannsplass eller gjøre deg bedre kjent på en bygdeborg, vil du kunne planlegge skogsturen med basis i den informasjonen som etter hvert kommer på internett, sier Lunde.
Håpet er også at det skal komme informasjonsskilter på husmannsplasser og eventuelt andre spesielle kulturminner for å gjøre objektene ytterligere tilgjengelige for publikum.

 

 

   
   

Januar 2009:
Kulturminner skal registeres

I forbindelse med Kulturminneåret 2009 har Varteig Historielag tatt mål av seg å registrere og digitalisere alle kjente kulturminner i bygda.

12-14 medlemmer i historielaget har sagt seg villig til å delta i dette arbeidet. Første samlingen var på Meieriet torsdag 29. januar 2009, og ble fulgt opp med demonstrasjon og rådslagning på Tomta påfølgende søndag.

Kjell Lunde, historielagets leder, sier at alle kulturminnene skal koordinatfestes med GPS, fotograferes og gis en kort beskrivelse. Deretter skal dette materialet legges inn på data, og bli søkbart for alle interesserte.

Lunde er svært godt fornøyd med responsen blant medlemmene, og sier at det underveis nok vil være behov for å trekke inn flere personer – og han håper og tror på et fruktbart samarbeid med grunneiere og andre kjentfolk i bygda.

Kulturminner kan være alt fra iler og brønner til husmannsplasser, kjoner, sommerfjøs, kverner og merkesteiner. Arbeidet i marka tok til våren 2009.

Hovedbildet til disse linjene er tatt under briefingen på Tomta, der det også ble tid til grilling. Foran fra venstre ser vi Finn Vestby, Erling Skivdal, Finn Tomta, Kjell Andersen og Kjell Lunde. Bak: Ragnhild Komperød, Kai Rød, Solveig Rød,Helge Bergby og Otto Gabestad. På det andre bildet står Otto Gabestad ute på kloppa som ble anlagt over bekken den gang det var ferdselsvei direktemellom nabogårdene Tomta og Bøhaugen.