Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Historielaget med tur til Elingård og Tomb - 2012

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Historielaget med tur til Elingård og Tomb

Elingård herregård er en idyll, og bærer en sentral del av Norges historie tilbake på 1600-tallet. Blant annet ble eiendommer i Varteig styrt herfra.

Lørdag 2. juni arrangerer Varteig Historielag tur til Elingård herregård i Onsøy og Tomb videregående skole (jordbruksskolen) i Råde. Begge steder blir det guidet omvisning.

Det er tradisjon at historielaget i Varteig på våren/forsommeren arrangerer tur ut av bygda, på samme måte som laget på ettersommeren/høsten har en historisk vandring innom bygda.
I år går altså turen ut av Varteig til Elingård og Tomb. På Elingård blir det både guiding på selve herregården og en omvisning i den utstillingen som Onsøy Historielag har på Elingård.
På Tomb blir det også to guidinger. Først på landbruksskolens gårdsmuseum, og deretter i gravkapellet med den unike sarkofagen til generalløytnant Barthold Heinrich von Lützow.

Utstillinger ved Elingård og Tomb
Onsøy Historielag har fast tilholdssted i en gammel bygning like ved tunet på Elingård. Der har man bygd opp en fantastisk samling av gjenstander, som eksempelvis husgeråd, verktøy og fiskeredskap.
På Tomb videregående skole har jordbruksskolen opparbeidet en permanent utstilling med gammelt gårdsredskap som vi også skal besøke. Presentasjonen spenner fra 1880-tallet og fram til omkring 1950. I likhet med i Onsøy, blir det også guide når vi kommer til Tomb.
(Omtalen fortsetter under bildene.)

 

 

 

 

 

Bilder fra utstillingene ved Elingård og Tomb. Bildet under til høyre viser en 1939-modell Fordson traktor som står på gårdsmuseet på Tomb videregående skole. De øvrige fire bildene er hentet fra samlingen som Onsøy Historielag har i en av bygningene på Elingård.

Elingårds historie
På Elingård vil også turdeltakerne få en presentasjon av herregårdens historie og bygningsmasse. Den eldste bygningen på Elingård er fra ca. 1645, men historien kan spores tilbake til 1300-tallet. I en arkeologisk undersøkelse i 1998 fant man spor etter flere enkeltstående bygninger, og funn tyder på aktivitet så langt tilbake som til vikingtiden.

Minnestøtten over Jens Bjelke, reist ved Onsøy kirke.

Elingårds grunnplan og deler av dagens gårdsbebyggelse går tilbake til 1640-årene. 3. juli 1645 ble nemlig den tidligere bebyggelsen totalskadd i en brann der alle husene innenfor vollgravene ble rasert. Blant annet gikk da hele arkivet til Norges rikes kansler Jens Bjelke tapt.
Kjelleren på hovedhuset som ble reist etter brannen i 1645 er bevart, mens bygningen røk med i en ny brann i 1746. Dagens bygning ble oppført etter den brannen, og er utstyrt med to sidefløyer.
Etter et eierskifte på begynnelsen av 1800-tallet ble det foretatt omfattende moderniseringsarbeider på bygningen for at den skulle stemme bedre med empiremoten.

Eiendommer i Varteig
Elingård har vært et maktsentrum fra begynnelsen av middelalderen. Herregården har en spennende historie med storpolitikk og kvinnehistorie.
Adelskapet på Elingård var en betydelig eiendomsbesitter. Det heter seg at de kunne ta seg fram på selveid mark når herrefolket på Elingård skulle ri nordover til Trøndelag.
Det var også eiendommer i Varteig som lå under Elingård. Blant annet gjaldt det hele Bøkroken, som midt på 1600-tallet var eid av Jens Bjelke og senere av oberst Schade.
Bjelke var Norges største godseier med i alt tretten setegårder – hvorav seks lå i Østfold (Elingård og Kjølberg i Onsøy, Evje i Rygge, Sande i Tune, Veden i Tistedalen og Herrebrøden i Rokke). Bjelke var født i 1580 og ble i 1614 utnevnt til Norges rikes kansler – et embete han hadde til sin død i 1659. Bjelke døde for øvrig på Sande, der han hadde bodd siden Elingård ble herjet i brann.

Det spøker på herregården!
Skal Maren Juel gå igjen på Hafslund hovedgård og en hvit dame vandre rundt på Sande, kan Elingård påberope seg opptil flere gjenferd som huserer i mørke netter.
Det skal ha vært alt fra en svart, fresende katt som fyker opp og ned i trappene, til en nydelig, ung brud som springer gråtende gjennom huset. Etter sigende skal hun ha blitt forsmådd på selve bryllupsdagen og druknet seg i brønnen.
Det skal imidlertid være flere som ikke har fått fred etter sin død. Det gjelder en dame som etter sigende skal stoppe foran et portrett av seg selv i en av salene. Dessuten en hodeløs skikkelse i svart kappe som glir gjennom hagen natterstid, og som varsler ulykke.
Det mest kjente spøkelset er imidlertid Birgitte Kristine Kaas, som sammen med sin mann eide godset på begynnelsen av 1700-tallet. Hun forsvant på vei fra Kjølberg til Elingård, og nå vandrer hun rundt i rommene på Elingård. Endog skal noen kunne lukte parfymen hennes.
Det hevdes at både gjester, fastboende og tjenestefolk har erfart at det spøker på herregården.
(Omtalen fortsetter under bildene.)

Gravkapellet ble reist ved Tomb kirke i 1984. Opprinnelig sto det ved Råde kirke, bygd på 1720-tallet. Sarkofagen til generalløytnant Barthold Heinrich von Lützow, som var eier av Tomb herregård og en militær strateg.

Generalløytnant von Lützow
På Tomb i Råde skal vi i tillegg til omvisning på gårdsmuseet også få en guiding i gravkapellet med sarkofagen til generalløytnant Barthold Heinrich von Lützow.
Han var opprinnelig tysk adelsmann, født i Mecklenburg i 1654. Som 23-åring kom Lützow til Danmark med tysk militærakademi som utdannelse, og ble tatt inn i den dansk-norske hæren som kong Christian V bygde opp for å ruste seg mot ytre fiender.
Lützow gjorde tjeneste i flere regiment og steg i gradene til oberst. I 1689 ble han sendt til Irland sammen med 6000 andre soldater og 1000 kavalerister. Her var han sammen med mange norske soldater med på å slå ned opprøret i 1690.
Barthold Heinrich von Lützow kom til Norge i 1699 og giftet seg da med Margrete Chatrine, datter til Margrete Huitfeldt og Hans Ernst Tritzschler. Gjennom dette ble han etter hvert eier av Tomb herregård. Lützow ledet kampene mot kong Carl 12. mellom 1716 og 1718, og etter en lang tjeneste fikk han i 1719 anledning til å oppholde seg på Tomb. I forbindelse med det store kirkesalget i 1723 kjøpte Lützow Råde kirke, der han senere bygde på et eget gravkammer som et tilbygg til den gamle middelalderkirken. Her ble han gravlagt da han døde 8. februar 1729.

Lützows gravkapell
Siden ble medlemmer av familiene Lützow og Sommerhielm gravlagt i kapellet fram til 1845, da den sist gjenlevende av familien, grevinne Christine Marie Lewenhaupt, døde. Kapellet ble da gjenmurt. Først i 1939 ble det gjenåpnet etter å ha vært lukket i 94 år.
I 1960 ble gravkapellet tatt i bruk som sakristi, og i 1984 sto et nytt minnekapell ferdig ved Tomb kirke som en kopi av det opprinnelige gravkammeret i Råde kirke.
Midt i rommet står den restaurerte sarkofagen til general Barthold Heinrich von Lützow. Den er et prakteksemplar fra sin tid og er kledd med kobberplater, prydet med ornamenter og figurer i messing og bly/tinn.
De øvrige sarkofagene er betydelig enklere, og bare kortenden av disse er stilt opp. Inne i muren, bakenfor, er den enkeltes jordiske levninger anbrakt. På veggen over henger de gamle navneplatene og noen få av ornamentene fra kistene.

Reisemåte og pris
Dette burde bli en særdeles interessant tur med stor bredde i det som skal presenteres. Påmelding og nærmere informasjon får du ved å kontakte Ingebjørg Skivdal. Hun er leder i historielagets tur- og arrangementskomité, og treffes på telefon 69 22 51 49 eller 916 89522.
Det blir frammøte ved Varteig skole kl. 09.15 i privatbiler, og transporten til Elingård og Tomb skjer ved at vi fyller opp og kjører privat.
Vi tar sikte på en rast enten på Elingård eller Tomb, så ta med niste og stol/sitteunderlag.
Deltakeravgiften blir 100 kroner pr. person, som dekker guidingen.

Vel møtt til en historisk rundtur!